ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

มาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์, มาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ หมายถึง, มาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ คือ, มาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ความหมาย, มาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
มาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์

          การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อประโยชน์ในทางสันติ มีความจำเป็นและสมควรส่งเสริม เพื่อการพัฒนาประเทศ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นประเทศภาคีสมาชิกของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency - IAEA) จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ให้ปลอดภัยและเป็นไปตามหลักวิชา สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการควบคุมและป้องกันอันตรายจากรังสี โดยการตราพระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘ ออกบังคับใช้ ทั้งนี้ ผู้ใช้พลังงานนิวเคลียร์จำเป็นต้องทราบ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ได้ตราไว้ในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติดังกล่าว และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
          ๑. ผู้ผลิต ผู้ใช้ ผู้ครอบครอง การขนย้าย หรือนำเข้า และส่งออกสารกัมมันตรังสีและต้นกำเนิดพลังงานนิวเคลียร์ชนิดอื่นใด จะต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
          ๒. ต้องมีผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี มีเครื่องมือตรวจ วัดรังสี และเครื่องมือระงับ หรือป้องกันอันตรายจากรังสี 
          ๓. ต้องอบรมบุคคลที่ทำงานในบริเวณรังสีให้เข้าใจถึงอันตรายจากรังสี 
          ๔. มิให้บุคคลที่ทำงานในบริเวณรังสีได้รับรังสีทั่วร่างกายเกิน ๕๐ มิลลิซีเวิร์ต ต่อปี 
          ๕. มิให้บุคคลภายนอกได้รับรังสีเกิน  ๕ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
          ๖. ต้องติดป้ายเตือนภัยอันตรายจากรังสีอย่างชัดเจน 
          ๗. การทิ้งหรือขจัดวัสดุกัมมันตรังสี ต้องปฏิบัติตามวิธีที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติให้ความเห็นชอบ

ดูเพิ่มเติมเรื่อง พลังงาน เล่ม ๑ ของ-เสียที่เป็นอันตราย เล่ม ๑๗ อัญมณี  เล่ม ๒๐ การถนอมผลิตผลการเกษตร เล่ม ๑๙ และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ผักและผลไม้ เล่ม ๒๖

มาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์, มาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ หมายถึง, มาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ คือ, มาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ความหมาย, มาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu