ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน, การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน หมายถึง, การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน คือ, การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน ความหมาย, การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

          ในระยะกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา  การพัฒนาทางอุตสาหกรรมเป็นผลทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ของนักวิชาการและจากการสังเกตของบุคคลโดยทั่วไปพบว่า ประชากรเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับผลจากความก้าวหน้าดังกล่าว ประชากรส่วนใหญ่ในโลกยังไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวเท่าที่ควร นอกจากนั้น ปรากฏว่าประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกยังมีความแตกต่างกันในทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นเหล่านั้นอย่างเห็นได้ชัด ในปัจจุบันมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรของโลกยังอยู่ในสภาพซึ่งขาดการบริการสาธารณสุขที่น่าพอใจ และเป็นการถาวรประชาชนจำนวนมากในท้องถิ่นชนบทและในแหล่งเสื่อมโทรมของเมืองใหญ่ๆ  ยังขาดสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตในระดับอันสมควร อาทิเช่น ขาดที่พักอาศัยน้ำดื่มที่ปลอดภัย  การศึกษา  และอาหารที่จะบริโภคเป็นต้น นอกจากนั้น โรคติดต่อหลายชนิดยังคงทำลายชีวิตประชาชนเป็นจำนวนมากอยู่  อัตราตายของทารกยังอยู่ในระดับสูง ทารกในครรภ์จำนวนล้านไม่มีโอกาสได้รอดชีวิตลืมตามาเห็นโลก และประชาชนอีกจำนวนล้านต้องเสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพ อันเนื่องมากจากการขาดอาหาร
          องค์การอนามัยโลกได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวแล้วและได้พิจารณาเห็นว่า ถ้าปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินเช่นนี้ต่อไป จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนของโลกอันเป็นการขัดกับธรรมนูญขององค์การอนามัยโลก  ซึ่งได้กำหนดไว้เมื่อครั้งก่อตั้งองค์การฯ  ที่ว่า  "สุขภาพอนามัยเป็นความต้องการพื้นฐานและเป็นสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น ซึ่งประชากรทุกคนในโลกจะพึงมี" องค์การอนามัยโลกจึงได้พยายามหาทางแก้ไขโดยร่วมมือกับบรรดาประเทศสมาชิกทั่วโลก  ในอันที่จะพัฒนาบริการสุขภาพอนามัยให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละประเทศได้อย่างแท้จริง
          ใน  พ.ศ. ๒๕๑๘ สมัชชาอนามัยโลกได้พิจารณ์เห็นว่า การแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชากรในโลกในระยะต่อไป ควรจะใช้การดำเนินงานทางสาธารณสุขมูลฐาน (primary health care) ซึ่งมีหลักการที่มีการนำเอาทรัพยากรของท้องถิ่นมาใช้ให้มากที่สุด และให้มีการร่วมมือวางแผนและในการดำเนินงาน นอกจากนี้จำเป็นต้องมีการผสมผสานระหว่างแผนงานด้านสาธารณสุขกับแผนงานด้านอื่นๆ เช่น การเกษตรและการศึกษาในการพัฒนาชนบทเป็นส่วนรวม  ตลอดจนให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในราคาประหยัด และเป็นที่ยอมรับของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
          ดังนั้น  ใน  พ.ศ.  ๒๕๒๐  สมัชชาอนามัยโลกจึงได้มีมติโดยตั้งเป้าหมายทางสังคมไว้ว่า ในปี  พ.ศ.๒๕๔๓  ประชากรทุกคนในโลกจะมีสุขภาพอนามัยที่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข ตามสภาพของเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละท้องถิ่น  และได้เรียกร้องไห้บรรดาประเทศสมาชิกร่วมมือกันดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  ซึ่งต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๑ องค์การอนามัยโลกและองค์การกองทุนสำหรับเด็กของสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดให้มีการประชุมระหว่างประเทศในเรื่องการสาธารณสุขมูลฐานขึ้น ณ  เมืองอาลมาอาตา ในสหภาพโซเวียตรัสเซีย ซึ่งที่ประชุมได้มีประกาศว่า การสาธารณสุขมูลฐานเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว และเห็นว่าการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน คงจะต้องแตกต่างกันตามสภาพของแต่ละประเทศและท้องถิ่น แต่อย่างน้อยควรต้องประกอบด้วยการบริหารด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ
          ๑.  การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอนามัยรวมทั้งวิธีการป้องกันและควบคุมปัญหาเหล่านั้น
          ๒. การส่งเสริมในเรื่องอาหารและโภชนาการ
          ๓. การจัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้ที่ปลอดภัย รวมทั้งให้มีการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน
          ๔. การอนามัยแม่และเด็ก รวมทั้งการวางแผนครอบครัว
          ๕. การให้ภูมิคุ้มกันโรคติดต่อที่สำคัญๆ
          ๖. การป้องกันและควบคุมโรคที่มีอยู่ในท้องถิ่น
          ๗. การรักษาพยาบาลโรคและบาดแผลที่พบได้บ่อยๆ   
          ๘. การจัดหายาที่จำเป็น
          ใน พ.ศ.  ๒๕๒๒  สมัชชาอนามัยโลกได้ผ่านมติเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกพิจารณาดำเนินการจัดทำนโยบาย กลวิธีและแผนปฏิบัติการในการดำเนินงานเพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมาย "สุขภาพดีถ้วนหน้า  เมื่อปีสองห้าสี่สาม" ต่อไป

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน, การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน หมายถึง, การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน คือ, การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน ความหมาย, การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu