แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

         ขณะนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสภาพเสมือนจริง(VirtualReality)ซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นเขตแดนบุกเบิกของคริสต์ ศตวรรษที่๒๑เราจะพบว่าประกอ ...

การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent)

การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent)

เมื่อเราเข้าสู่ยุคของการใช้สื่อมัลติมีเดียอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าทางด่วนสารสนเทศ(Informationsuperhighway)แล้วปัญหาอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือการที่มีสาร-สนเทศมากเกินไป(in ...

การปฏิวัติทางพันธุกรรม

การปฏิวัติทางพันธุกรรม

         โลกยุคใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความรู้ความเข้าใจในด้านพันธุกรรมได้นำไปสู่การปฏิวัติท ...

การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก

การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก

           เนื่องจากพิบัติภัยจากคลื่นสึนามิก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มากและไม่อาจพยากรณ์ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนและแน่นอนว่าจะเก ...

รหัสตัวอักษรไทยที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์

รหัสตัวอักษรไทยที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์

         ความสำคัญของรหัสที่จะใช้ในระบบคอมพิวเตอร์นั้นมิได้ใช้สำหรับแทนตัวข้อมูลที่จะให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังใช้แทนคำสั ...