แสดง 1 - 10 จาก 18 รายการ

การตรวจชำระพระไตรปิฎกในประเทศไทย

การตรวจชำระพระไตรปิฎกในประเทศไทย

         เมื่อมีการจดจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลานเมื่อพ.ศ.๔๓๓หรือ๔๕๐ในประเทศศรีลังกาแล้วก็เป็นเหตุให้มีต้นฉบับพระไตรปิฎกแพร่หลายไปสู่ประเทศต่างๆแล ...

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

         ในสมัยที่ยังไม่มีการจดจารึกเป็นตัวหนังสือเมื่อกว่า๒,๕๐๐ปีมาแล้ว ท่านใช้วิธีท่องจำคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วกล่าวทบทวนหรือสวดพร้อมๆกั ...

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

          วัสดุที่คนไทยใช้ทำตุ๊กตาให้ลูกหลานเล่นนั้นมักจะหาได้จากสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวไม่ต้องซื้อหาวัสดุที่ใช้ทำตุ๊กตามีหลากหลาย เช่ ...

ตัวอักษรที่รองรับพระไตรปิฎก

ตัวอักษรที่รองรับพระไตรปิฎก

         เมื่อทราบว่าการจดจารึกข้อความในพระไตรปิฎกลงในใบลานกระทำเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. ๔๓๓-๔๕๐ ในประเทศศรีลังกา อักษรที่รอ ...

พืชที่ใช้ทำสิ่งของอื่น ๆ

พืชที่ใช้ทำสิ่งของอื่น ๆ

         พืชตระกูลปาล์มก็ใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นทางหรือก้านใบประกอบของต้นจาก  ที่ขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำริมคลองในจังหวัดที่ไม่ไกลจากทะเลม ...

เครื่องจักสาน : วัตถุดิบ

เครื่องจักสาน : วัตถุดิบ

          เครื่องจักสานเป็นงานหัตถกรรมเก่าแก่อย่างหนึ่งที่มนุษย์ทำขึ้นเป็นเครื่องมือเครื่องใช้โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเป ...

ห้องสมุดในประเทศไทย

ห้องสมุดในประเทศไทย

         ห้องสมุดในอดีตของประเทศไทยก็เป็นเช่นลเดียวกับห้องสมุดในบางประเทศ คือ  แต่เดิมมีเพียงห้องสมุดในวัดและในพระราชวังเป็นส่วนใหญ่ในวั ...

คุณค่าของจารึกวัดพระเชตุพน

คุณค่าของจารึกวัดพระเชตุพน

         ๑.เป็นแหล่งรวมสรรพวิชาอันบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของชาวสยามประเทศมิเพียงแต่จะต้องจำกัดว่าเป็นของชาวรัตนโกสินทร์เท่านั้นหากย้อนกลับไปถึงอยุธยาซึ่งเป ...

หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติ

         หอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันนี้เมื่อแรกตั้งมีชื่อว่า หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครหอพระสมุดฯ  ได้รวบรวมหนังสือไว้เป็นอันมากทั้งหนังส ...

การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม

การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม

         ก่อนอื่นเราควรมาทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าชิ้นงานหัตถกรรมคืองานประเภทใดมีผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าผลิตภั ...