แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ประโยชน์ของการฟื้นฟูสภาพ

ประโยชน์ของการฟื้นฟูสภาพ

         ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะถดถอยของสมรรถภาพทางกายตามวัยอยู่แล้วเมื่อมีภาวะโรคเรื้อรังต่างๆจะยิ่งส่งผลให้การถดถอยนั้นเกิดเร็วและรุนแรงขึ้นด ...

การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ

การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ

         การฟื้นฟูสภาพในผู้สูงอายุอาจจำแนกออกได้เป็น๒กลุ่มคือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพโดยทั่วไปค่อนข้างดีสามารถช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำ ...

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นเม็ดหรือผื่นด้านและลอก

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นเม็ดหรือผื่นด้านและลอก

         โซริอาซิส เป็นโรคหนึ่งในกลุ่มนี้ซึ่งมีความสำคัญมากและพบได้ค่อนข้างบ่อยโซริอาซิสเป็นโรคเรื้อรังที่บางครั้งอาจทุเลาลงไปบ้า ...