แสดง 1 - 10 จาก 258 รายการ

ร่องรอยแหล่งชุมชนโบราณ

ร่องรอยแหล่งชุมชนโบราณ

         เรื่องราวความเป็นมาของประเทศชาติสามารถเรียนรู้ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันโบราณสถานและโบราณวัตถุจึงเป็ ...

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

         คูคันดินขุดล้อมรอบบริเวณตลอดจนสระน้ำเป็นหลักฐานที่จะชี้บอกบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชนโบราณได้อย่างดีและเป็นที่เข้าใจว่าผู้คนสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ ...

ชุมชนโบราณบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้

ชุมชนโบราณบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้

         บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ในภาคตะวันออกเฉียง-เหนือครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางในลุ่มแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีประมาณ๓,๐๐๐ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำมูลเป็น ...

รูปแบบคูคันดินรอบชุมชนโบราณ

รูปแบบคูคันดินรอบชุมชนโบราณ

         ชุมชนโบราณในประเทศไทยจากหลักฐานในภาพถ่ายทางอากาศเท่าที่ได้มีผู้รวบรวมไว้มีจำนวน๑,๒๐๘แห่งในจำนวนนี้ประมาณ๙๕๔แห่งจัดเป็นแหล่งชุมชนที่มีคูคัน ...

ชุมชนโบราณบริเวณรอบอ่าวไทย

ชุมชนโบราณบริเวณรอบอ่าวไทย

         บริเวณรอบอ่าวไทยได้พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีแสดงให้เห็นว่ามีผู้คนอยู่อาศัยสร้างเป็นบ้านเมืองมาช้านานและมีการติดต่อกับชุมชนที่อยู่ห่างไ ...

การแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบัน

การแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบัน

         เท่าที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการแพทย์ของไทยโบราณแม้จะได้รับความรู้มาจากประเทศที่ก้าวหน้าไปบ้างในทางการแพทย์เช่นประเทศอินเดียและประเทศจีน ...

การแพทย์สมัยโบราณของประเทศอินเดียและจีน

การแพทย์สมัยโบราณของประเทศอินเดียและจีน

          หนังสือว่าด้วยประวัติการแพทย์ซึ่งเขียนโดยวอล์เคอร์(KennethWalker,ค.ศ.๑๙๕๙)กล่าวว่าความรู้เกี่ยวกับการแพทย์โบราณของอินเดียมีน้อยมาก ...

การสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณในประเทศไทย

การสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณในประเทศไทย

        ตามที่ได้เคยปฏิบัติกันมาการสำรวจค้นหาแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุต้องอาศัยผู้คนในท้องถิ่นเป็นผู้พบเห็นมาก่อนมาบอกให้ทราบนักโบราณคดีจึงทำการสำรวจและ ...