แสดง 1 - 10 จาก 19 รายการ

พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

        สังคมทุกสังคมย่อมมีหัวหน้าทำหน้าทีผู้นำของสังคมในอดีต สังคมต่างๆมักมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผู้นำสังคมเพราะทรงมีพระปรีชาสามารถในการรบหร ...

ความเป็นมาและความหมายของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในสังคมไทย

ความเป็นมาและความหมายของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในสังคมไทย

         ในสังคมเกษตรกรรมเช่นสังคมไทยการทำมาหากินที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสังคมไทยทุกภูมิภาคในส่วนรวมเป็นสังคมที่มีการปลูกข้าวเป็นพื้นฐ ...

พระราชวังในสมัยธนบุรี

พระราชวังในสมัยธนบุรี

         พระราชวังของสมัยกรุงธนบุรีนี้เรียกกันในปัจจุบันว่า"พระราชวังเดิม"เป็นพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อสร้างขึ้นเมื่อครั้งกรุงธน ...

มูลนิธิอานันทมหิดล

มูลนิธิอานันทมหิดล

         มูลนิธิ “อานันทมหิดล”เป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเพราะทรงสนพระราชหฤทัยในสว ...

หัตถกรรมพื้นบ้าน

หัตถกรรมพื้นบ้าน

          "หัตถกรรมพื้นบ้าน" เป็นประยุกต์ศิลป์หรือศิลปะที่มีประโยชน์ใช้สอยประเภทหนึ่งที่ชาวบ้านธรรมดาเป็นผู้สร้าง ...

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน

          ประเทศไทยผลิตทุเรียนได้มากเป็นอันดับที่๑ของโลกโดยมีตลาดภายในประเทศเป็นแหล่งรองรับผลผลิตส่วนใหญ่และมีการส่งออกทุเรียนในรูปของผลไม้สดเพิ่ ...

ผลิตผลป่าไม้

ผลิตผลป่าไม้

         นิยมแบ่งเรียกกันออกเป็น๒อย่าง คือไม้และของป่าอย่างอื่นเช่นฟืนถ่านไผ่หวาย ชันน้ำมันบางทีก็หมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์  ...

 เครื่องบินบินได้อย่างไร

เครื่องบินบินได้อย่างไร

         เครื่องบินจะลอยตัวและบินไปได้ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญสี่ประการคือ          ๑.บ่อเกิดแห่งกำล ...

คุณค่าของจารึกวัดพระเชตุพน

คุณค่าของจารึกวัดพระเชตุพน

         ๑.เป็นแหล่งรวมสรรพวิชาอันบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของชาวสยามประเทศมิเพียงแต่จะต้องจำกัดว่าเป็นของชาวรัตนโกสินทร์เท่านั้นหากย้อนกลับไปถึงอยุธยาซึ่งเป ...