แสดง 1 - 10 จาก 17 รายการ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือเรียกชื่อย่อว่าสำนักงานกปร.เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินงานในฐ ...

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

         เป็นวิชาที่นำเอาคุณสมบัติของฟิสิกส์ต่างๆที่ได้กล่าวแล้วเช่นแสงเสียงความร้อนไฟฟ้ามาใช้ในการบำบัดรักษาและก ...

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

         ในพ.ศ.๒๕๑๙รัฐบาลได้อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด๖๐๐ เมกะวัตต์ที่อ่าวไผ่จังหวัดชลบุ ...

พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

         ตามรายงานสถิติการป่าไม้  ๒๕๒๕ ของฝ่ายผลิตผลป่าไม้และแผนงานกรมป่าไม้  พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยที่ได้จากการแปลภาพถ่ายด ...

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

         ในระยะกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาทางอุตสาหกรรมเป็นผลทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของม ...

การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์

การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์

         ธนาคารพาณิชย์ได้เข้ามามีบทบาทในการให้สินเชื่อทางการเกษตร มาเป็นเวลานานแล้วดังเช่นจากสถิติเมื่อพ.ศ.๒๔๖๓ปรากฏว่าสหกรณ์ที่ได้จัดตั้งขึ้นท ...

สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ

สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ

         สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมตำรวจ มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการแต่เดิมนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชสำนักประ ...

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัจฉริยะและทรงพระปรีชาสามารถหลายด้านทั้งในด้านศิลปะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...