แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

ประวัติความเป็นมาของการศึกษาพิเศษ

ประวัติความเป็นมาของการศึกษาพิเศษ

         เยาวชนผู้พิการมีอยู่ในสังคมของทุกประเทศตลอดมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่บริการทางการศึกษาพิเศษที่จะสนองความต้องการของเยาวชนเหล่านี้ที ...

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย

         การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทยอยู่ในระยะเริ่มต้นข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืชโดยผ่านการค้นคว้าวิจัยตามแบบแผนมีน้อยมากเท่าที่มีก ...

หุ่นยนต์  คุณหมอพระราชทาน

หุ่นยนต์ คุณหมอพระราชทาน

         หุ่นยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะใช้ได้ไนอนาคตหุ่นยนต์จะใช้แทนมนุษย์สัตว์เครื่องมือฯลฯเพื่อให้ทำงานในที่ที่มนุษย์เข้าไปไม่ได้&nb ...

การเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสในรัชกาลที่  ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓)

การเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสในรัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓)

         ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจนถึงไทยต้องเสียดินแดนไปเป็นอันมาก ...

การศึกษา

การศึกษา

         ในการศึกษาเล่าเรียนของเด็กและเยาวชนทุกระดับการศึกษาจะต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นค่าเล่าเรียน ค่าซื้อหนังสือเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าอาห ...

พัฒนาการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

พัฒนาการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

          กิจการธนาคารพาณิชย์ในประเทศเริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่การค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศแถบยุโรปขยายตัวเพิ่มขึ้น ...

โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล (Graphic  Presentation  Program)

โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล (Graphic Presentation Program)

         โปรแกรมการนำเสนอข้อมูลคือ โปรแกรมสำหรับจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการนำเสนอข้อมูล เช่น แผ่นใส สไลด์โปสเตอร์& ...

ฝีพระหัตถ์ด้านการถ่ายรูป

ฝีพระหัตถ์ด้านการถ่ายรูป

         สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวตั้งแต่เมื่อท ...