แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ความสำเร็จและการยอมรับ

ความสำเร็จและการยอมรับ

         จากผลความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือราษฎรในแต่ละภาคของประเทศตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๔เป็นต้นมาดังที่ได้แสดงไว้ในตารางสรุปผลการปฏิบัติกา ...

ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ

ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ

         กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความคิดเห็นของ ม.ล.ปิ่นมาลากุลเกี่ยวกับประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุสรุปได ...

หน้าที่ของทุกคน

หน้าที่ของทุกคน

         ทุกประเทศมีกฎหมายคุ้มครองสมบัติวัฒนธรรมด้วยกันทั้งนั้นประเทศเรามีพระราชบัญญัติโบราณวัตถุ โบราณสถาน ฯลฯ พ.ศ.๒๕๐๔และบางประเท ...

"ท่อปู่พระยาร่วง" คลองชลประทานสมัยสุโขทัย

         "ท่อปู่พระยาร่วง"เป็นคลองชลประทานปรากฏนามในจารึกพ.ศ.๒๐๕๓บนฐานเทวรูปพระอิศวรพบที่เมืองโบราณกำแพงเพชร ปัจจุบันเทวรูปนี้ประดิษฐ ...

กรุงธนบุรี

กรุงธนบุรี

         กรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพพม่าเข้ารื้อเผาทำลายเมืองเมื่อวันที่๗เมษายนพ.ศ.๒๓๑๐พระมหากษัตริย์เชื้อพระวงศ์ขุนนางและไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินถูก ...