แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

คุณสมบัติพิเศษที่ช่วยสร้างเอกสาร

คุณสมบัติพิเศษที่ช่วยสร้างเอกสาร

         ในปัจจุบันโปรแกรมประมวลผลคำมีการพัฒนาไปอย่างมากคือมีเครื่องมือต่างๆที่ช่วยในการพิมพ์หรือสร้างเอกสารเป็นพิเศษเช่นงานสร้างตารางการจัดแบ่งข้ ...

เครื่องโทรพิมพ์

เครื่องโทรพิมพ์

         การใช้เครื่องรับส่งโทรเลขแบบมอร์สดั้งเดิมที่มีคันเคาะและเครื่องทำเสียงส่งโทรเลขด้วยมือ เคาะเป็นรหัสสัญญาณมอร์สเช่นนี้ยังคงใช้กันอยู่ ...

การป้อนข้อมูลและการแสดงผล

การป้อนข้อมูลและการแสดงผล

         การป้อนข้อมูลตัวอักษรไทยพื้นฐานจะใช้แป้นพิมพ์อักษรไทยเหมือนพิมพ์ดีดโดยมีการใช้พิมพ์ตัวอักษรได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติง ...

ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย

ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย

          เมื่อเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น  ประจวบกับราคาของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มถูกลงจึงได้มีผู้พัฒนาใ ...

การพิมพ์

การพิมพ์

         เมื่อได้ออกแบบหนังสือเรียบร้อยแล้วงานขั้นต่อไปก็เป็นงานการผลิตหนังสือในด้านวัตถุ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้พิมพ์ เป็นงานด้านการพิมพ์โดย ...

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา

         โดยหลักการแล้วการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษาอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้๒ประเภทคือใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้เป็นเครื่องมือในการสอน ...