แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

อาคารของคลองส่งน้ำ

อาคารของคลองส่งน้ำ

         นอกจากคลองส่งน้ำของโครงการชลประทานซึ่งได้แก่คลองส่งน้ำสายใหญ่ คลองซอย  และคลองแยกซอยแล้ว  ตามคลองส่งน้ำทุกส ...

ระบบส่งน้ำ

ระบบส่งน้ำ

         การที่จะนำน้ำจากต้นน้ำของโครงการชลประทานไปให้ถึงพื้นที่เพาะปลูกทุกแห่งในเขตโครงการได้ ต้องอาศัยระบบส่งน้ำระบบส่งน้ำที่มีราคาถูกและนิ ...