แสดง 1 - 10 จาก 387 รายการ

แผนที่อากาศ

แผนที่อากาศ

         แผนที่อากาศที่หน่วยอุตินิยมวิทยาได้จัดขึ้น เป็นแผนที่ซึ่งแ ...

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ

         อากาศบริสุทธิ์ประกอบด้วยก๊าซต่างๆโดยปริมาตรคือไนโตรเจนร้อยละ๗๘.๐๙ออกซิเจนร้อยละ๒๐.๙๔คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆ เช่นฮีเลียมคริบตอ ...

ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป

ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป

        ๓.ลักษณะภูมิอากาศทั่วไปภูมิอากาศของประเทศไทยขึ้นอยู่กับลมมรสุมซึ่งพัดตามฤดูกาลต่างๆดังนี้ ...

การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ

การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ

         ๒.การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ เพื่อความสะดวกในทางอุตุนิยมวิทยาจึงได้แบ่งภูมิประเทศของประเทศไทยออกเป็น  ๕& ...

แหล่งกำเนิดของมลพิษในอากาศ

แหล่งกำเนิดของมลพิษในอากาศ

         มลพิษในอากาศเกิดจากแหล่งกำเนิด๒ ประเภทคือแหล่งซึ่งเคลื่อนที่ได้กับแหล่งซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้ตามปกติยานยนต์ทำให้เกิดมลพิษขณะเคลื่อนที่จึงจ ...

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

         คูคันดินขุดล้อมรอบบริเวณตลอดจนสระน้ำเป็นหลักฐานที่จะชี้บอกบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชนโบราณได้อย่างดีและเป็นที่เข้าใจว่าผู้คนสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ ...

ส่วนประกอบและการทำงานของอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศ

ส่วนประกอบและการทำงานของอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศ

         เนื่องจากอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศที่ใช้มากในปัจจุบันมีเพียง๒ชนิดคือเครื่อง-บินและเฮลิคอปเตอร์ฉะนั้นจะได้กล่าวถึงอากาศยานสองชนิดนี้ต่อไป ...