แสดง 1 - 10 จาก 84 รายการ

ความต้องการวัวควายในอนาคต

ความต้องการวัวควายในอนาคต

         ตารางที่๑๓แสดงตัวเลขละเอียดถึงความต้องการวัวควายในปีพ.ศ.๒๕๑๔และพ.ศ.๒๕๑๙สำหรับใช้งานและใช้เนื้อบริโภคในประเทศและส่งเป ...

โครงข่ายประสาทเทียมในปัจจุบันและในอนาคต

โครงข่ายประสาทเทียมในปัจจุบันและในอนาคต

         ในปัจจุบันนอกเหนือจากการใช้โครงข่ายประสาทเทียมในระบบรู้จำอักขระแล้วโครงข่ายประสาทเทียมยังถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆเช่นการนำไปใช้วิเคราะห ...

การใช้ภาษาไทยบนเครื่องคอมพิวเตอร์-ความหวังที่ต้องพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต

การใช้ภาษาไทยบนเครื่องคอมพิวเตอร์-ความหวังที่ต้องพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต

         การใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการประมวลผลข้อมูลอยู่มากเพราะข้อมูลที่ใช้ส่วนใหญ่ยังจำเป็นต้องใช้ภาษาไทย งานพัฒนาภา ...

ระบบฐานข้อมูลในอนาคต

ระบบฐานข้อมูลในอนาคต

         แนวทางการพัฒนาของวิทยากรในสาขาระบบฐานข้อมูลมีอยู่หลายทิศทาง แนวทางส่วนใหญ่จะถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีการโปรแกรมเชิงวัตถุ(Object-Orient ...

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับการพัฒนาในอนาคต

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับการพัฒนาในอนาคต

         ในขณะนี้กระแสการต่อต้านอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชดัดแปลงพันธุกรรมยังไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัยในการบริโภคและการเพาะปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม ...