แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การหายใจของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การหายใจของสัตว์ทะเลหน้าดิน

         สัตว์ทะเลหน้าดินเกือบทุกชนิดต้องการออกซิเจนในกระบวนการเมแทบอลิซึมความต้องการออกซิเจนของสัตว์ทะเลหน้าดินแต่ละชนิดวัดได้จากอัตราการหายใจซึ่งวั ...