แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

 รูปทรงจารึก

รูปทรงจารึก

         ศิลาจารึกเป็นเอกสารโบราณที่มีรูปทรงและขนาดแตกต่างกันหลายอย่างเล็กบ้างใหญ่บ้างยาวบ้างสั้นบ้างไม่มีรูปแบบที่แน่นอนนอกจากนั้นยังมีอายุนานนับ ...

หอพระไตรปิฏก

หอพระไตรปิฏก

         หอพระไตรปิฎก  คือ  อาคารซึ่งใช้เป็นที่เก็บคัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือพระธรรมคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาหอพ ...

อนุรักษ์กันอย่างไร

อนุรักษ์กันอย่างไร

         ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นของเปราะบางการจะซ่อม บูรณะหรือสงวนรักษานั้นต้องระวังไม่ให้เสียหายไปกว่าเดิมหรือทำขึ้นใหม่ซึ่งกลับเป็นการทำลายคุณค ...

หน้าที่ของทุกคน

หน้าที่ของทุกคน

         ทุกประเทศมีกฎหมายคุ้มครองสมบัติวัฒนธรรมด้วยกันทั้งนั้นประเทศเรามีพระราชบัญญัติโบราณวัตถุ โบราณสถาน ฯลฯ พ.ศ.๒๕๐๔และบางประเท ...

เครื่องไม้

เครื่องไม้

         ไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาแต่ดึกดำบรรพ์ มนุษย์มีความสัมพันธ์กับไม้มาแต่สมัยเริ่มแรกแล้วประการแรกมนุษย์ได้ใช้ไม้สร้ ...

หอพระมณเฑียรธรรมหรือหอพระไตรปิฎกของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

หอพระมณเฑียรธรรมหรือหอพระไตรปิฎกของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัด มีลักษณะเป็นอาคารเครื่องก่อทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างโบสถ์วิหารทั่วไป หอพระมณเฑียรธรรมที่เห็นอย ...