แสดง 1 - 10 จาก 19 รายการ

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

         ในระยะกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาทางอุตสาหกรรมเป็นผลทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของม ...

องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

         จากการระบาดของโรคติดต่อต่างๆตั้งแต่ยุคกลางมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโรคข้ามแดนเป็นผลให้เกิดความจำเป็นในการปร ...

ของเสียที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

ของเสียที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

         ของเสียที่เป็นอันตราย  หรือสารที่เจือปนอยู่ในของเสียที่เป็นอันตรายอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้หลายทาง ...

การกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายในขั้นสุดท้าย

การกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายในขั้นสุดท้าย

         การกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายในขั้นสุดท้าย หมายถึง การทำให้ของเสียนั้นหมดไปโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของมนุษ ...

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

         การดำเนินงานสาธารณสุขในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมาแม้ว่าจะสามารถลดอัตราป่วยและตายของประชากรต่ำลงกว่าที่เป็นมาในอดีตแต่การบริการสาธารณสุขยังไม่ครอบคล ...

การจัดการของเสียที่เป็นอันตราย

การจัดการของเสียที่เป็นอันตราย

         การปนเปื้อนของของเสียที่เป็นอันตรายในสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของมนุษย์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมภาวการณ์เช่นนี้ได้เกิ ...

โรคที่อาจพบเป็นร่วมกับโรคของร่างกายทั่วไป

โรคที่อาจพบเป็นร่วมกับโรคของร่างกายทั่วไป

         เช่นโรคไตอักเสบเรื้อรังโรคเนื้องอกในสมองอันตรายที่สมอง โรคเลือดโรคบวมในคนตั้งครรภ์โรคเรื้อนโรคต่อมไทรอยด์และโรคเบาหวานเป็นต้นโรคเหล่ ...

อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร

อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร

         ในปัจจุบันเครื่องถ่ายเอกสารเป็นที่รู้จักและมีใช้กันอย่างแพร่หลายในสำนักงานทั่วไปนอกจากเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็ยังมีอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆเช่น ...

 ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

         ในพ.ศ.๒๕๒๐องค์การอนามัยโลกได้มีการประชุมคณะกรรมการใหญ่และกำหนดนโยบายที่แน่ชัดว่าภายใน๒๐ปีข้างหน้าประชาชนทุกคนในโลกโดยเฉพาะในประเทศด้อยพ ...