แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

ศาสนาซิกข์

ศาสนาซิกข์

         ในกลุ่มชาวอินเดียที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมีผู้นับถือศาสนาซิกข์จำนวนหนึ่งรวมอยู่ด้วยพวกเขาแต่งตัวแตกต่างไปจากคนอื่น คือมีผ้าโพกหัวสัญ ...

มาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานแก้ไขทั้งในภาครัฐบาลผู้ประกอบการ ...

มูลนิธิชัยพัฒนา

มูลนิธิชัยพัฒนา

         มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นมูลนิธิซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ตั้งขึ้นเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในด้านการพัฒนาให้ประชาชนชาวไทยมีความสม ...

การศึกษา

การศึกษา

        ปรัชญาการศึกษาของประเทศไทยนั้นมีพื้นฐานมาจากพุทธปรัชญาและแบบวิถีชีวิตของพุทธศาส-นิกชนอยู่มากดังนั้นการศึกษาของไทยแต่เดิมจึงเป็นไปเพื่อให้คนดำรงตน ...

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม

         ทศพิธราชธรรมเป็นหัวข้อธรรมะที่มีผู้สนใจกันมาก เพราะเป็นธรรมะของผู้ปกครองโดยทั่วไป มิได้เจาะจงว่าต้องเป็นของพระมหาก ...