แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

นิยามต่าง ๆ

นิยามต่าง ๆ

         ความก้าวหน้าทางวิชาการ โลกทัศน์และกาลสมัยเป็นปัจจัยที่ทำให้ศัพท์เปลี่ยนความ-หมายไปได้คำๆเดียวอาจมีความหมายได้หลายอย่างและบางกรณีอาจขั ...