แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

วิธีการศึกษาชาติพันธุ์

วิธีการศึกษาชาติพันธุ์

         ดังที่ได้กล่าวมาแล้วผู้ที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างจริงจังและเป็นระบบมักเป็นนักมานุษยวิทยาเนื่องจากสาขาวิชามนุษยวิทยาจะเน้นศึก ...

ชาติพันธุ์

ชาติพันธุ์

         การศึกษาเรื่องชาติพันธุ์ในประเทศไทยเริ่มได้รับความสนใจเมื่อไม่นานมานี้แต่ในต่างประเทศเรื่องนี้ได้รับความสนใจมานานแล้วส่วนใหญ่ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่ ...

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

         พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่งสำหรับประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขเพราะเป็นการเชิดชูเฉลิมพระเกียรติว่าเป็นพระราชาธิบดีขอ ...

นิยามต่าง ๆ

นิยามต่าง ๆ

         ความก้าวหน้าทางวิชาการ โลกทัศน์และกาลสมัยเป็นปัจจัยที่ทำให้ศัพท์เปลี่ยนความ-หมายไปได้คำๆเดียวอาจมีความหมายได้หลายอย่างและบางกรณีอาจขั ...

ประเภทความพิการ

ประเภทความพิการ

         ในการที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทางการศึกษานั้น จำเป็นจะต้องกำหนดประเภทของเด็กเหล่านี้พร้อมทั้งให้คำนิยามเด็กแต่ละประเภท เพื ...

นิติเวชศาสตร์

นิติเวชศาสตร์

         นิติเวชศาสตร์ในประเทศไทย          วิชานิติเวชวิทยา มีสอนครั้งแรกในหลักส ...