แสดง 1 - 10 จาก 50 รายการ

ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างยิ่งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...

การตกแต่งเครื่องปั้น

การตกแต่งเครื่องปั้น

         การตกแต่งเป็นการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามสอดคล้องกับรูปทรงและหน้าที่ใช้งานโดยคำนึงถึงขนาด สัดส่วน และพื้นที่ในการตกแต่งทั้งนี้เพื่ ...

องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน

องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน

         งานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยล ...

การดำเนินงานตามแนวคิดและวิธีการของการพัฒนาเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่เฉพาะ

การดำเนินงานตามแนวคิดและวิธีการของการพัฒนาเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่เฉพาะ

         จากแนวทางการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง๖แห่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเ ...

การบรรเลงดนตรีไทย

การบรรเลงดนตรีไทย

         การบรรเลงดนตรีไทยนั้นผู้บรรเลงต้องจำทำนองเนื้อเพลงได้อย่างแม่นยำอย่างหนึ่งรู้วิธีบรรเลงและหน้าที่ของเครื่องดนตรีที่ตนบรรเลงเช่นระนาดเอกระนาด ...

การสาธารณสุขในประเทศไทย

การสาธารณสุขในประเทศไทย

         วิวัฒนาการของการสาธารณสุขในประเทศไทยในเชิงประวัติศาสตร์อาจแบ่งออกได้เป็น๓ยุคคือ       &nb ...

จำนวนเล่มของพระไตรปิฎก

จำนวนเล่มของพระไตรปิฎก

         พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีที่จัดพิมพ์ขึ้นในประเทศต่างๆนั้นแม้จะมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่ในบางประเทศเช่นพม่าได้เพิ่มหนังสือบางเรื ...

พัฒนาการของเครื่องถ้วยในประเทศไทย

พัฒนาการของเครื่องถ้วยในประเทศไทย

         สังคมของมนุษย์ที่ปรากฏร่องรอยหลักฐานบนผืนแผ่นดินไทยนั้นพบว่ามิใช่มีอายุเก่าแก่เพียงสมัยสุโขทัยสมัยล้านนาและสมัยอยุธยาเท่านั้นแต่หลักฐานของ ...

ความแตกต่างทางชาติพันธุ์

ความแตกต่างทางชาติพันธุ์

         ในช่วงเวลาที่มีจำนวนประชากรไม่มากและความหนาแน่นของประชากรต่ำพื้นที่บนผิวโลก มีอยู่มากพอที่จะตอบสนองการขยายตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ได้แต่มาใน ...