แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

หลักการบริหารราชการแผ่นดิน

หลักการบริหารราชการแผ่นดิน

         นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะต้องบริหารประเทศให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายนโยบายของคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี โดยสรุปการบริหารราชการแ ...

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี

         คณะรัฐมนตรีเป็นคณะบุคคลจึงประกอบด้วยบุคคลผู้มีตำแหน่งต่างๆกันหลายคนได้แก่นายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจเรียกประชุมก ...

พระราชพิธีทรงพระผนวช  พุทธศักราช  ๒๔๙๙

พระราชพิธีทรงพระผนวช พุทธศักราช ๒๔๙๙

         พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ตามประเพณีนิยมของชา ...

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

         เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบพระนักษัตร คือ ๖๐ พรรษา  ...