แสดง 1 - 10 จาก 49 รายการ

ศิลาจารึกและการอ่านจารึก

ศิลาจารึกและการอ่านจารึก

         มนุษย์ใช้คำพูดเป็นสื่อบอกความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รู้จักสร้างตัวอักษรสำหรับเขียนหนังสือเพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้ให้ผู้อื่นรู้ ...

วรรณคดีมรดกของไทยสมัยสุโขทัย

วรรณคดีมรดกของไทยสมัยสุโขทัย

         สมัยสุโขทัย(ประมาณพ.ศ. ๑๘๐๐-๑๘๙๕)วรรณกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  ประวัติวรรณคดีและประวัติภาษาไทยคือ ...

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

         วัตถุที่ใช้ทำจารึกมีหลายชนิด  แต่มีลักษณะร่วมกันคือ แข็งแรงคงทนถาวรฉะนั้นการบันทึกลายลักษณ์อักษรลงบนจารึกจึงต้องใช้เครื่องมื ...

 รูปทรงจารึก

รูปทรงจารึก

         ศิลาจารึกเป็นเอกสารโบราณที่มีรูปทรงและขนาดแตกต่างกันหลายอย่างเล็กบ้างใหญ่บ้างยาวบ้างสั้นบ้างไม่มีรูปแบบที่แน่นอนนอกจากนั้นยังมีอายุนานนับ ...

ประวัติการศึกษาจารึกในประเทศไทย

ประวัติการศึกษาจารึกในประเทศไทย

         ประเทศไทยเริ่มรู้จักและให้ความสนใจจารึกเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยที่ยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้ ...

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับอินเดียและจีน

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับอินเดียและจีน

         วัฒนธรรมต่างชาติทั้งหลายที่เข้ามามีความสัมพันธ์กับไทยนั้นถือได้ว่าวัฒนธรรมอินเดียมีความสำคัญมากที่สุดและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในหลายด้านโดยเฉ ...