แสดง 1 - 10 จาก 16 รายการ

การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม

การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม

         ก่อนอื่นเราควรมาทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าชิ้นงานหัตถกรรมคืองานประเภทใดมีผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าผลิตภั ...

การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบัน

การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบัน

         การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการจากการผลิตในรูปอุตสาหกรรมครัวเรือนซึ่งดำเนินการโดpสมาชิกภายในครอบครัวหรือมีคนงานเพียง๕-๑๐ ...

ประเภทของเครื่องถมไทย

ประเภทของเครื่องถมไทย

         เครื่องถมเป็นศิลปหัตถกรรมประเภทประณีตศิลป์เครื่องถมมีอยู่๓แบบคือถมเงิน(หรือถมดำ)ถมทองและถมตะทอง ...

บทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษฯ

บทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษฯ

         นอกจากการส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมของภาคราชการและหน่วยงานอื่นแล้วมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นกำลังสำคัญต่อการสนั ...

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

         แม้ว่าประเทศไทยอุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดและป่าประเภทต่างๆและพื้นที่ตั้งของประเทศมีความสำคัญทางด้านพฤกษภูมิศาสตร์โดยเป็นถิ่นฐานของความหลากหลายทาง ...

ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย

ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย

         ศิลปะผ้าทอไทยอันมีประวัติยาวนานและมีความมั่งคั่งหลากหลาย ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณจนทุกวันนี้ตกอยู่ในมือของคนรุ่นเราและรุ่น ...

เครื่องจักสานไทยในภาคต่างๆ

เครื่องจักสานไทยในภาคต่างๆ

         ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาแต่โบราณสังคมไทยในอดีตจึงเป็นสังคมเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่เลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและทำประมงเป็นหลัก ...

โรงเรียนช่างถมนครศรีธรรมราช

โรงเรียนช่างถมนครศรีธรรมราช

         "ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนช่างถมนี้คือพระภิกษุชาวนครศรีธรรมราชรูปหนึ่งท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ครั้งสุดท้ายเป็นพระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช(ม่ ...

คุณค่าของเครื่องจักสาน

คุณค่าของเครื่องจักสาน

         ดังกล่าวแล้วจะเห็นว่าเครื่องจักสานไทยในภาคต่างๆนั้นมีมากมายหลายชนิดและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไปลักษณะเฉพาะถิ่นของเครื่องจักสานเหล ...

หุ่นยนต์  คุณหมอพระราชทาน

หุ่นยนต์ คุณหมอพระราชทาน

         หุ่นยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะใช้ได้ไนอนาคตหุ่นยนต์จะใช้แทนมนุษย์สัตว์เครื่องมือฯลฯเพื่อให้ทำงานในที่ที่มนุษย์เข้าไปไม่ได้&nb ...