แสดง 1 - 10 จาก 36 รายการ

ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านศิลปกรรม

ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านศิลปกรรม

         วัดเป็นศูนย์กลางที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ให้เกิดขึ้นและสืบเนื่องมาได้ในสังคมไทยในทางศิลปกรรมก ...

เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

          ได้แก่พื้นที่ต้นน้ำลำธารหรือพื้นที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆพื้นที่ที่มีลักษณะมีคุณค่า ...

ประติมากรรมรูปเคารพ

ประติมากรรมรูปเคารพ

         ประติมากรรมรูปเคารพ เป็นงานศิลปกรรมเพื่อแสดงความเชื่อทางศาสนาเป็นหลักใหญ่โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา เป็นการรับใช้พระพุทธศาสนาในทางศิลปะด้วย ...

ที่มาของลิเก

ที่มาของลิเก

         ลิเกเป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษา ฮิบรูว่าซาคูร(Zakhur)ซึ่งหมายถึงการสวดสรรเสริญพระเจ้าในศาสนายูดายหรือยิวมาแต่โบราณหลายพันปีต ...

ประติมากรรมตกแต่ง

ประติมากรรมตกแต่ง

         ประติมากรรมตกแต่งเป็นงานประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆตั้งแต่สถา-ปัตยกรรมจนถึงประณีตศิลป์ที่เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุ ...

เครื่องปั้นดินเผาหริกุญชัย

เครื่องปั้นดินเผาหริกุญชัย

         เมืองหริภุญชัยหรือลัมภูญนครซึ่งตามตำนานกล่าวว่าพระฤาษีวาสุเทพและพระฤาษีสุกกทันตะเป็นผู้สร้างเมื่อราวพ.ศ.๑๒๐๐และมีพระนางจามเทวีทรงเป็นกษัต ...

เครื่องปั้นดินเผาสมัยลวปุระ (ลพบุรี)

เครื่องปั้นดินเผาสมัยลวปุระ (ลพบุรี)

         วัฒนธรรมของรัฐลวปุระหรือละโว้ในประเทศไทยนั้นเป็นวัฒนธรรมที่กล่าวได้ว่าในระยะแรกสืบทอดมาจากวัฒนธรรมทวารวดีจนเมื่อเมืองพระนครหรือขอมโบราณมีอ ...