แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         คำว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นศัพท์บัญญัติที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)นำมาใช้อย่างเป็นทางการในพ.ศ.๒๕๔๑โดยให้มีควา ...