แสดง 1 - 10 จาก 63 รายการ

วิถีชีวิตของคนชนบท

วิถีชีวิตของคนชนบท

        ความยากจนที่เกิดกับคนชนบทในแต่ละภาคนั้น คนชนบทได้มีการช่วยเหลือตนเองให้อยู่รอดด้วยการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวโดยการโยกย้ายออกจากท้องถิ่นมารับจ้า ...

พรรณไม้ในวิถีชีวิตไทย

พรรณไม้ในวิถีชีวิตไทย

         ไทยเป็นชนชาติที่มีความละเอียดประณีตมีความรักศิลปะอยู่ในสายเลือดสิ่งเหล่านี้แสดงออกมาในผลงานรูปแบบต่างๆบ้านไทยแวดล้อมด้วยพรรณไม้มีทั้งไม้ดอกไ ...

พันธุ์ไม้ที่ใช้เป็นยารักษาโรค

พันธุ์ไม้ที่ใช้เป็นยารักษาโรค

         คนไทยรู้จักใช้พืชพันธุ์ไม้เป็นยามาตั้งแต่สมัยโบราณและถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้ลูกหลานสืบทอดกันมาวิถีชีวิตของคนไทยในเรื่องดังกล่าวจึงปรากฏในวร ...

ประโยชน์ของกล้วย

ประโยชน์ของกล้วย

         กล้วยมีความผูกพันในวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์จากต้นกล้วย นอกจากบริโภคเป็นอาหารแล้ว ทุกส่วนของกล้วยยังนำมาใช้ในพิธีกร ...