แสดง 1 - 10 จาก 86 รายการ

วัวไทย

วัวไทย

         วัวไทย หมายถึงวัวที่มีพื้นเพกำเนิดในประเทศไทย มีเลี้ยงกันกระจายทั่วไปในภาคต่างๆของประเทศไทยตารางที่๔แสดงจำน ...

วัวควาย

วัวควาย

         ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมประชาชนประมาณร้อยละ๘๐ประกอบอาชีพทางการทำไร่ทำนา  การเลี้ยงวัวควายเป็นส่วนประกอบของการกสิกรรมเพราะได้ใ ...

ความต้องการวัวควายในอนาคต

ความต้องการวัวควายในอนาคต

         ตารางที่๑๓แสดงตัวเลขละเอียดถึงความต้องการวัวควายในปีพ.ศ.๒๕๑๔และพ.ศ.๒๕๑๙สำหรับใช้งานและใช้เนื้อบริโภคในประเทศและส่งเป ...

การเลี้ยงวัวควาย

การเลี้ยงวัวควาย

         การเลี้ยงวัวควาย จำแนกได้๒แบบใหญ่ๆ แบบแรกได้แก่การเลี้ยงวัวควายเพื่อใช้แรงงาน  การเลี้ยงแบบนี้เป็นแบ ...

โรคของวัวควาย

โรคของวัวควาย

         ในการเลี้ยงวัวควายเป็นอุตสาหกรรมนั้น นอกจากจำเป็นต้องมีการเลี้ยงดูดีอาหารดีพันธุ์ดีแล้ว ยังต้องมีการป้องกันรักษาโรคดีอีกด้วยเพราะส ...

อาหารวัวควาย

อาหารวัวควาย

         อาหารเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้วัวควายเติบโตและให้ผลิตผลมาก อาหารวัวควายนั้นจำแนกได้เป็น ๒ ชนิดตามปริมาณของเยื่อใย(f ...

ผลิตผลจากวัวควาย

ผลิตผลจากวัวควาย

         นอกจากเราจะได้ใช้แรงงานจากวัวควายและได้มูลเป็นปุ๋ยในการทำไร่ทำนาแล้วผลิตผลจากวัวควายอันได้แก่เนื้อและนมก็เป็นอาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์สูงสุ ...