แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

         โรคปอดอักเสบเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากรวัยชราท ...

การออกกำลังเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังเพื่อสุขภาพ

         อาจแบ่งตามประโยชน์เป็นประเภทได้ดังนี้           (๑)ประเภทที่ใช้ได้ทุกวัยได้แก่การเดินแล ...

การเล่นปริศนาคำทาย

การเล่นปริศนาคำทาย

          การเล่นชนิดนี้เป็นที่นิยมมากมีเล่นกันทุกภาคเพราะให้ทั้งความสนุกสนานและความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันฝึกให้เด็กรู้จักสังเกตและ ...

โรคเฉพาะของหญิง

โรคเฉพาะของหญิง

         โรคเฉพาะของหญิง หมายถึงโรคต่างๆของอวัยวะสืบพันธุ์หญิงได้แก่ โรคของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก,ช่องคลอด, ปากมดลูก,ตัวมดลูก,รังไ ...