แสดง 1 - 10 จาก 16 รายการ

ประวัติของลิเก

ประวัติของลิเก

         ลิเกมีพัฒนาการที่สลับซับซ้อนอย่างไรก็ดีประวัติของลิเกแบ่งออกได้เป็น๖ยุคหลักคือลิเกสวดแขกลิเกออกภาษาลิเกทรงเครื่องลิเกลูกบทลิเกเพชรและ ...

ที่มาของลิเก

ที่มาของลิเก

         ลิเกเป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษา ฮิบรูว่าซาคูร(Zakhur)ซึ่งหมายถึงการสวดสรรเสริญพระเจ้าในศาสนายูดายหรือยิวมาแต่โบราณหลายพันปีต ...

องค์ประกอบอื่นๆ ของลิเก

องค์ประกอบอื่นๆ ของลิเก

         นอกจากการแสดงแล้วลิเกยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่สำคัญที่ทำให้สามารถดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันได้แก่การผสมโรงผู้ชมแม่ยกสถานภาพของผู้แสดงและการป ...

การแต่งกาย

การแต่งกาย

         เครื่องแต่งกายของลิเกมีลักษณะเฉพาะซึ่งต่างไปจากละครรำเครื่องแต่งกายของผู้แสดงชายมีแบบแผนที่ชัดเจนกว่าผู้แสดงหญิงเครื่องแต่งกายของลิเกแบ่งได้เป็ ...

ขั้นตอนการแสดง

ขั้นตอนการแสดง

         ขั้นตอนการแสดงลิเกแบ่งได้เป็น๔ช่วงคือโหมโรงออกแขกละครและลาโรง ...

ส่วนประกอบของการแสดง

ส่วนประกอบของการแสดง

         ส่วนประกอบที่สำคัญของการแสดงลิเกคือการด้นการร้องการเจรจาการรำ การแต่งกายเวทีฉากและดนตรี ...

เวที

เวที

         เวทีลิเกมี๒แบบคือเวทีลิเกแบบเดิมและเวทีลิเกลอยฟ้า           เวทีลิเกแ ...

ฉาก

ฉาก

         ฉากลิเกเป็นฉากผ้าใบเขียนเป็นภาพต่างๆด้วยสีที่ฉูดฉาดฉากลิเกแบ่งเป็น๓ประเภทคือฉากชุดเดี่ยวฉากชุดใหญ่และฉากสามมิติ    ...

การรำ

การรำ

         การแสดงลิเกใช้กระบวนรำและท่ารำตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทยโดยแบ่งเป็น๓ประเภทคือรำเพลงรำใช้บทหรือรำตีบทและรำชุด       ...

ดนตรี

ดนตรี

         ดนตรีสำหรับการแสดงลิเกบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์๒แบบคือวงปี่พาทย์ไทยและวงปี่พาทย์มอญเพลงที่ใช้บรรเลงเป็นเพลงในอัตราสองชั้นที่ใช้กับละครรำของไท ...