แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

         วัตถุที่ใช้ทำจารึกมีหลายชนิด  แต่มีลักษณะร่วมกันคือ แข็งแรงคงทนถาวรฉะนั้นการบันทึกลายลักษณ์อักษรลงบนจารึกจึงต้องใช้เครื่องมื ...

ศิลาจารึกและการอ่านจารึก

ศิลาจารึกและการอ่านจารึก

         มนุษย์ใช้คำพูดเป็นสื่อบอกความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รู้จักสร้างตัวอักษรสำหรับเขียนหนังสือเพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้ให้ผู้อื่นรู้ ...

หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย

หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย

          แม้ว่าการเห่เรือจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งได้ปรากฏหลักฐานในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์หร ...

กฎหมายกับสังคมไทย

กฎหมายกับสังคมไทย

         มีคำกล่าวภาษาลาตินบทหนึ่งกล่าวไว้ดังนี้"Ubisocietas,ibijus"ซึ่งมีความหมายว่า"ที่ไหนมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย" ...

สมบัติวัฒนธรรม

สมบัติวัฒนธรรม

         เมืองไทยมั่งคั่งด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่บรรพบุรุษสร้างไว้เป็นสมบัติวัฒนธรรม หรือมรดกวัฒนธรรม ตกทอดมาถึงเราเป็นจำนวนมากไม่แพ้ประ ...

 ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านวรรณกรรม

ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านวรรณกรรม

         วรรณกรรมที่เป็นของราชสำนักและของประชาชนมักจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากการศึกษาของมูลนายหรือชนชั้นสูงจะผูกพันกับตำรับตำราที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อ ...

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

         การบริหารราชการแผ่นดินนั้นมิใช่ว่าจะดำเนินการอย่างใดก็ได้หากแต่จะต้องบริหารไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรต่างๆ ...

การอ่านแปลและศึกษาข้อมูลจารึก

การอ่านแปลและศึกษาข้อมูลจารึก

         เนื่องจากจารึกเป็นเอกสารโบราณที่บันทึกลายลักษณ์อักษรไว้ด้วยอักษรและภาษาโบราณที่พ้นสมัยไปแล้วความยากในเรื่องรูปแบบอักษรและภาษาเป็นสิ่งที่ต้องใ ...

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

         ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ หมายถึงผู้ที่รับราชการในตำแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริย์มีหน้าที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งงานราชการและส่ว ...