แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

คุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาไทย

คุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาไทย

         คุณค่าของภูมิปัญญาไทยได้แก่ประโยชน์และความสำคัญของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์และสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจ ...

หน้าที่ของทุกคน

หน้าที่ของทุกคน

         ทุกประเทศมีกฎหมายคุ้มครองสมบัติวัฒนธรรมด้วยกันทั้งนั้นประเทศเรามีพระราชบัญญัติโบราณวัตถุ โบราณสถาน ฯลฯ พ.ศ.๒๕๐๔และบางประเท ...

กรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยา

         กรุงศรีอยุธยามีชื่อเดิมที่ปรากฏในเอกสารชั้นต้นที่เป็นศิลาจารึกและตำนานบางเรื่องว่า"กรุงอโยธยา"ซึ่งเป็นการนำชื่อเมืองของพระรามในเรื่ ...