แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

วิธีการศึกษาชาติพันธุ์

วิธีการศึกษาชาติพันธุ์

         ดังที่ได้กล่าวมาแล้วผู้ที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างจริงจังและเป็นระบบมักเป็นนักมานุษยวิทยาเนื่องจากสาขาวิชามนุษยวิทยาจะเน้นศึก ...

ชาติพันธุ์

ชาติพันธุ์

         การศึกษาเรื่องชาติพันธุ์ในประเทศไทยเริ่มได้รับความสนใจเมื่อไม่นานมานี้แต่ในต่างประเทศเรื่องนี้ได้รับความสนใจมานานแล้วส่วนใหญ่ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่ ...

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัจฉริยะและทรงพระปรีชาสามารถหลายด้านทั้งในด้านศิลปะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...

นิติเวชศาสตร์

นิติเวชศาสตร์

         นิติเวชศาสตร์ในประเทศไทย          วิชานิติเวชวิทยา มีสอนครั้งแรกในหลักส ...

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม

         ทศพิธราชธรรมเป็นหัวข้อธรรมะที่มีผู้สนใจกันมาก เพราะเป็นธรรมะของผู้ปกครองโดยทั่วไป มิได้เจาะจงว่าต้องเป็นของพระมหาก ...

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเ ...