แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย

         การมีที่พักอาศัยเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของการอยู่รอดของมนุษย์มนุษย์จำเป็นต้องมีที่พักอาศัยในสมัยแรกเริ่มมนุษย์ได้อาศัยแหล่งธรร ...

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคเหนือ

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคเหนือ

         นับตั้งแต่บริเวณเหนือเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์ขึ้นไปเป็นเขตที่ภูมิประเทศเปลี่ยนเป็นบริเวณที่มีภูเขาทอดกันลงมาคล้ายกับนิ้วมือที่แผ่อยู่บน ...