แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

หมวดพระพุทธศาสนา

หมวดพระพุทธศาสนา

         หมวดพระพุทธศาสนาว่าด้วย          เรื่องราวของพระสาวกเอตทัคคะ(หรือผ ...

พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย

พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย

         การจะพิจารณาว่าพระไตรปิฎกภาษาบาลีมาสู่ประเทศไทยเมื่อไรจำเป็นต้องศึกษาว่าพระพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทยเมื่อไร      ...

พระราชพิธีทรงพระผนวช  พุทธศักราช  ๒๔๙๙

พระราชพิธีทรงพระผนวช พุทธศักราช ๒๔๙๙

         พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ตามประเพณีนิยมของชา ...