แสดง 1 - 10 จาก 58 รายการ

หมวดพระพุทธศาสนา

หมวดพระพุทธศาสนา

         หมวดพระพุทธศาสนาว่าด้วย          เรื่องราวของพระสาวกเอตทัคคะ(หรือผ ...

วัดไทย

วัดไทย

         “วัด” โดยทั่วไปหมายถึงสถานที่ทางศาสนาสำหรับประกอบศาสนพิธีต่างๆ รวมทั้งเป็นที่พำนักของสงฆ์และนักบวช ส่วนคำว่า&n ...

พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย

พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย

         การจะพิจารณาว่าพระไตรปิฎกภาษาบาลีมาสู่ประเทศไทยเมื่อไรจำเป็นต้องศึกษาว่าพระพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทยเมื่อไร      ...

พระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทย

พระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทย

         เมื่อมีการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง ผู้รู้ภาษาบาลีก็ได้แปลข้อความต่างๆในพระไตรปิฎกออกเป็นภาษาในชาติของตนแพร่หลายขึ้นในประเทศไทยม ...