แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         นับตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๘ มีทั้งหมด๒,๔๑๖โครงการเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพ ...

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

         โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริเป็นโครงการที่เริ่มทำการศึกษาและวางโครงการขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจาก ...