แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ประเภทความพิการ

ประเภทความพิการ

         ในการที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทางการศึกษานั้น จำเป็นจะต้องกำหนดประเภทของเด็กเหล่านี้พร้อมทั้งให้คำนิยามเด็กแต่ละประเภท เพื ...

 จำนวนเยาวชนผู้พิการ

จำนวนเยาวชนผู้พิการ

         ในปีพ.ศ.๒๕๒๔ องค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีผู้พิการทั้งทางกายและจิตใจทั่วโลกประมาณร้อยละ ๑๐ของปร ...