แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

องค์กรพิจารณาและพิพากษาคดี

องค์กรพิจารณาและพิพากษาคดี

         ตามหลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอำนาจการปกครองบ้านเมืองได้จำแนกออกเป็น๓ส่วนคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและ ...

พระราชกำหนด

พระราชกำหนด

         เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารซึ่งอาจเรียกว่ากฎหมายบริหารบัญญัติการออกกฎหมายประเภทนี้ถือว่าเป็นการออกกฎหมายในกรณีพิเศษที่ถือเป็ ...

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ

         เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีรัฐสภาทำหน้าที่ออกกฎหมายนี้โดยผู้ที่สามารถจะเสนอร่างพระราชบัญญัติให้รัฐสภาพิจารณาได้แก่  &nb ...

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๐

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๐

         พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสืบราชสันตติวงศ์ตั้งแต่พระชนมายุ๑๗ พรรษา และทรงดำรงสิริราชสมบัติยืนนานถึง ๔๒ ปี ...