แสดง 1 - 10 จาก 83 รายการ

การเข้าสู่ตำแหน่งของรัฐมนตรี

การเข้าสู่ตำแหน่งของรัฐมนตรี

         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่พ.ศ.๒๕๔๐ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีไว้แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ...

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี

         คณะรัฐมนตรีเป็นคณะบุคคลจึงประกอบด้วยบุคคลผู้มีตำแหน่งต่างๆกันหลายคนได้แก่นายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจเรียกประชุมก ...

ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีแห่งเมืองถลาง

ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีแห่งเมืองถลาง

         เมื่อต้นรัตนโกสินทร์นับจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนากร ...

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือเรียกชื่อย่อว่าสำนักงานกปร.เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินงานในฐ ...