แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

เมืองสุโขทัย

เมืองสุโขทัย

         ตัวเมืองเก่าสุโขทัยตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งตัวจังหวัดสุโขทัยและห่างจากแม่น้ำยมไปทางทิศตะวันตกประมาณ๑๐กิโลเมตรร่องรอยของโบราณสถานที่เป็นซากก ...

พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย

พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย

         การจะพิจารณาว่าพระไตรปิฎกภาษาบาลีมาสู่ประเทศไทยเมื่อไรจำเป็นต้องศึกษาว่าพระพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทยเมื่อไร      ...

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ  และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

         ประเทศไทยเรายังคงรักษาเอกราชสืบมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็ด้วยเหตุที่เรามีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันระหว่างชนในชาติมีศาสนาหลายศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ ...

สมเด็จพระสุริโยทัยพระวีรกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา

สมเด็จพระสุริโยทัยพระวีรกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา

         การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้น เคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดจึงมีเหตุการณ์ทำศึกสงครามอยู่มาก และในการทำศึกสู้รบนั้นก็ดูเหม ...

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่

         เชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของแคว้นล้านนาเป็นศูนย์กลางการปกครองของเมืองต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ราบริมแม่น้ำหว่างหุบเขาผืนให ...