แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

         การบริหารราชการแผ่นดินนั้นมิใช่ว่าจะดำเนินการอย่างใดก็ได้หากแต่จะต้องบริหารไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรต่างๆ ...

หลักการบริหารราชการแผ่นดิน

หลักการบริหารราชการแผ่นดิน

         นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะต้องบริหารประเทศให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายนโยบายของคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี โดยสรุปการบริหารราชการแ ...

การพระราชทานตราตั้งห้าง

การพระราชทานตราตั้งห้าง

         มีธรรมเนียมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ข้อหนึ่งที่ไทยเรารับมาจากชาติตะวันตก และได้ใช้เป็นธรรมเนียมแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้&n ...

คุณค่าของพระไตรปิฎก

คุณค่าของพระไตรปิฎก

         คำสั่งสอนในพระไตรปิฎก มีคุณค่าสูงในการยกระดับความประพฤติทางกายวาจาและยกระดับคุณธรรมทางจิตใจให้สูงขึ้น มีคำสอนที่อำนวยประโยชน์แก่ ...