แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

การใช้สารเคมีบางประเภท

การใช้สารเคมีบางประเภท

         เราทราบว่ามีฮอร์โมนบางชนิดควบคุมการออกดอกของไม้ผลหลายชนิดได้ฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะควบคุมปริมาณฮอร์โมนดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ต้องการก็จะสามา ...

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : มะม่วง

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : มะม่วง

         มะม่วงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากชนิดหนึ่งของประเทศไทยและมีการปลูกกันมาช้านานรวมทั้งมีพันธุ์มะม่วงต่างๆมากมายในบรรดามะม่วงสายพันธุ์ต่างๆเหล่า ...

ลักษณะของเรือนไทยภาคกลาง

ลักษณะของเรือนไทยภาคกลาง

        ๑.เป็นเรือนยกใต้ถุนสูงสูงจากพื้นดินประมาณพ้นศีรษะรวมทั้งระเบียงและชานก็ยกสูงด้วยการยกใต้ถุนสูงนี้มีระดับลดหลั่นกันพื้นระเบียงลดจากพื้นห้องนอน๔๐เ ...