แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม

         ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรมแบบนี้ได้แก่สมอลล์ทอล์ก(Smalltalk) ซีพลัสพลัส(C++) จาวา(Java) เป็นต้น แนวความคิดในการเขียนโป ...