แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ตรรกวิทยา

ตรรกวิทยา

         ตรรกวิทยาเป็นวิชาเก่าแก่ มีมาตั้งแต่โบราณนานกว่าสองพันปีมาแล้วอะริสโตเติล(Aristortle384-322ปี ก่อนคริสต์ศักราช)น ...

ตรรกวิทยากับชีวิตประจำวัน

ตรรกวิทยากับชีวิตประจำวัน

          ทุกวันนี้ชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับไฟฟ้ามากเช่น ลิฟท์ที่ใช้ในสถานที่ราชการและเอกชนนั้น มีส่วนสัมพันธ์กับตรรกวิทยา  ...

หลักการบวก (the Addition Principle)

หลักการบวก (the Addition Principle)

ตัวอย่างที4สมมติว่าห้องสมุดแห่งหนึ่งมีหนังสือประวัติศาสตร์70เล่มและหนังสือขนาดใหญ่ยักษ์50เล่มแต่ไม่มีหนังสือประวัติศาสตร์เล่มใดมีขนาดใหญ่ยักษ์จงหาจำนวนหนังสือที่เป็นหนังส ...