แสดง 1 - 10 จาก 35 รายการ

ชนิดของพืชน้ำมันที่เพาะปลูกในประเทศไทย

ชนิดของพืชน้ำมันที่เพาะปลูกในประเทศไทย

          ประเทศไทยมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกน้ำมันหลายสิบชนิดแต่จะกล่าวถึงเฉพาะพืชที่มีความสำคัญในด้านการเกษตรเท่านั้น ...

ความแตกต่างของอาหารไทยระหว่างภูมิภาค

ความแตกต่างของอาหารไทยระหว่างภูมิภาค

         คนไทยแต่ละภาค รับประทานอาหารแตกต่างกัน ตามลักษณะพื้นที่ดินฟ้าอากาศและความอุดมสมบูรณ์ เช่น พวกที่อยู่ริมทะเลรับประทานอาหารแบบ ...

การเลือกที่ทำสวนผลไม้

การเลือกที่ทำสวนผลไม้

        การเลือกที่ทำสวนผลไม้เป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกสำหรับผู้ที่จะลงมือทำสวนผลไม้เพราะการทำสวนผลไม้เป็นการลงทุนระยะยาว และใช้ทุนเป็นจำนวนมาก ถ้าเ ...

เรือนไทยภาคเหนือ

เรือนไทยภาคเหนือ

         เรือนไทยภาคเหนือ เป็นเรือนยกใต้ถุนสูงคล้ายเรือนไทยภาคกลางแต่มีลักษณะอื่นๆแตกต่างกันมากเพราะดินฟ้าอากาศขนบธรรมเนียมประเ ...

เรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

เรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินแดนกว้างใหญ่ ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆถึง๑๗จังหวัดชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรมเช่นเดียวกับภาคอื่นๆ อาช ...

การบริโภคข้าวสาลี

การบริโภคข้าวสาลี

         ปริมาณการบริโภคอาหารของคนชาติใดชาติหนึ่งนั้น  ย่อมขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายประการเช่นสภาพเศรษฐกิจดินฟ้าอากาศการศึกษาจำนวนพลเมือง  ...

เราจะทำการป้องกันและกำจัดโรคพืชได้อย่างไร

เราจะทำการป้องกันและกำจัดโรคพืชได้อย่างไร

         เราจะป้องกันและกำจัดโรคพืชได้  เมื่อเราทราบว่าอาการที่ผิดปกติหรือเป็นโรคของพืชนั้นมีอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง อาจเป็นการยา ...

ประติมากรรมไทยสมัยสุโขทัย

ประติมากรรมไทยสมัยสุโขทัย

         เริ่มตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ประกาศตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีประมาณ พ.ศ.๑๘๐๐-๑๙๑๘เมืองสำคัญทางศิลปะของสมัยสุโขทัยมีเมืองสุโขทัย ...

ความเป็นมาและความหมายของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในสังคมไทย

ความเป็นมาและความหมายของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในสังคมไทย

         ในสังคมเกษตรกรรมเช่นสังคมไทยการทำมาหากินที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสังคมไทยทุกภูมิภาคในส่วนรวมเป็นสังคมที่มีการปลูกข้าวเป็นพื้นฐ ...

ข้าวฟ่าง

ข้าวฟ่าง

         ข้าวฟ่างเป็นธัญพืชที่สำคัญชนิดหนึ่งของโลกปลูกมากรองจากข้าวสาลีข้าวเจ้า และข้าวโพดแพร่หลายทั่วไปในทุกทวีปในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนตลอดจนเขตอ ...