แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

เฉลิมพระยศเจ้านาย

เฉลิมพระยศเจ้านาย

         การเฉลิมพระยศเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันเริ่มเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓ ซึ่งเป็นระยะเวลา ๔ปีนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่&nb ...

โทรเลข

โทรเลข

           โทรเลข(ชนิดใช้กระแสไฟฟ้า)          การค้นพบอำนาจแม่เหล็กและ ...

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ  และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

         ประเทศไทยเรายังคงรักษาเอกราชสืบมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็ด้วยเหตุที่เรามีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันระหว่างชนในชาติมีศาสนาหลายศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ ...

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

         เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบพระนักษัตร คือ ๖๐ พรรษา  ...

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเ ...