แสดง 1 - 10 จาก 20 รายการ

ภาษาที่รองรับพระไตรปิฎ

ภาษาที่รองรับพระไตรปิฎ

         โดยเหตุที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอินเดียภาษาที่ใช้ในการสั่งสอนพระพุทธศาสนาจึงเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวอินเดียในสมัยนั้นภาษาที่ปรากฏในพระไ ...

เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

         ได้กล่าวแล้วว่า ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้นำข้อความในพระไตรปิฎกทั้ง๔๕เล่มเข้าบันทึกในจานแม่เหล็กชนิดแข็งที่เรียก ...

ความก้าวหน้า

ความก้าวหน้า

         นับเป็นเวลาหลายปีก่อนพ.ศ.๒๕๑๒พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเริ่มศึกษาและวิจัยเอกสารทางวิชาการ  และทรงค้นคิดอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ...

องค์กรพิจารณาและพิพากษาคดี

องค์กรพิจารณาและพิพากษาคดี

         ตามหลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอำนาจการปกครองบ้านเมืองได้จำแนกออกเป็น๓ส่วนคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและ ...

สาเหตุของการชำระกฎหมายตราสามดวง

สาเหตุของการชำระกฎหมายตราสามดวง

          ก่อน พ.ศ.๒๓๔๗ ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองราชสมบัติอยู่นั้นได้เกิดกรณีผู้พิพากษาตัดสินคดีหย่าร้าง ...

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือเรียกชื่อย่อว่าสำนักงานกปร.เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินงานในฐ ...

พระราชลัญจกร

พระราชลัญจกร

         ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีพระราชประเพณีว่า พราหมณ์จะต้องถวายพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธยก่อนถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์อื่นๆและจ ...