แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

ส่วนควบคุมกลาง

ส่วนควบคุมกลาง

         ส่วนควบคุมกลางหรือซีพียู(centralprocessingunit;CPU)ของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนใหญ่ๆ๓ส่วนคือส่วนคำนวณส่วนควบคุมและส่วนความจำแต่บา ...

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ

         ในระบบคอมพิวเตอร์จะแบ่งส่วนประกอบออกเป็น๒ประเภทใหญ่ๆคือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์      ...

นาฬิกาคอมพิวเตอร์

นาฬิกาคอมพิวเตอร์

         ภายในส่วนควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์มีวงจรสร้างสัญญาณนาฬิกาอยู่เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนประกอบต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์วงจรสร้าง ...

 แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

         เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ขยายกว้างขวางออกไปอย่างรวดเร็วโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมจึงต้องพัฒนาให้สามารถรองรับได้อย่าง ...

ไดอะแกรมไมโครคอมพิวเตอร์

ไดอะแกรมไมโครคอมพิวเตอร์

         ในคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน ส่วนควบคุมส่วนคำนวณตรรก และส่วนความจำเล็กๆจะถูกรวมกัน และไปบรรจุในวงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่มากที่เรียก ...

สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์

สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์

         เมื่อเริ่มแรกมนุษย์คิดสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยในการคิดเลขแต่เมื่อได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ได้แล้วนอกจากจะใช้คิดคำนวณเ ...