แสดง 1 - 10 จาก 123 รายการ

ร่องรอยแหล่งชุมชนโบราณ

ร่องรอยแหล่งชุมชนโบราณ

         เรื่องราวความเป็นมาของประเทศชาติสามารถเรียนรู้ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันโบราณสถานและโบราณวัตถุจึงเป็ ...

ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ

ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ

         ประชากรหมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน คุณลักษณ ...

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

         คูคันดินขุดล้อมรอบบริเวณตลอดจนสระน้ำเป็นหลักฐานที่จะชี้บอกบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชนโบราณได้อย่างดีและเป็นที่เข้าใจว่าผู้คนสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ ...

รูปแบบคูคันดินรอบชุมชนโบราณ

รูปแบบคูคันดินรอบชุมชนโบราณ

         ชุมชนโบราณในประเทศไทยจากหลักฐานในภาพถ่ายทางอากาศเท่าที่ได้มีผู้รวบรวมไว้มีจำนวน๑,๒๐๘แห่งในจำนวนนี้ประมาณ๙๕๔แห่งจัดเป็นแหล่งชุมชนที่มีคูคัน ...

ชุมชนโบราณบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้

ชุมชนโบราณบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้

         บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ในภาคตะวันออกเฉียง-เหนือครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางในลุ่มแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีประมาณ๓,๐๐๐ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำมูลเป็น ...

 ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

         ในพ.ศ.๒๕๒๐องค์การอนามัยโลกได้มีการประชุมคณะกรรมการใหญ่และกำหนดนโยบายที่แน่ชัดว่าภายใน๒๐ปีข้างหน้าประชาชนทุกคนในโลกโดยเฉพาะในประเทศด้อยพ ...

ชุมชนโบราณบริเวณรอบอ่าวไทย

ชุมชนโบราณบริเวณรอบอ่าวไทย

         บริเวณรอบอ่าวไทยได้พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีแสดงให้เห็นว่ามีผู้คนอยู่อาศัยสร้างเป็นบ้านเมืองมาช้านานและมีการติดต่อกับชุมชนที่อยู่ห่างไ ...

การสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณในประเทศไทย

การสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณในประเทศไทย

        ตามที่ได้เคยปฏิบัติกันมาการสำรวจค้นหาแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุต้องอาศัยผู้คนในท้องถิ่นเป็นผู้พบเห็นมาก่อนมาบอกให้ทราบนักโบราณคดีจึงทำการสำรวจและ ...